SPELREGELS

“Een verblijf van een week voor 5 personen op Camping Les Jardins du Morbihan”

ARTIKEL 1: ORGANISEREND BEDRIJF

Het bedrijf NATURE ET RESIDENCE LOISIRS, met een kapitaal van € 10.000, geregistreerd bij de R.C.S Bayonne onder nummer 889 627 972, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 34b route de Pitoys 64600 ANGLET, Frankrijk (hierna “Organiserende onderneming”) organiseert een gratis spel zonder aankoopverplichting (hierna het “Spel”). De Game wordt gehouden van vrijdag 17 november 2023 om 11.00 uur tot en met zondag 10 december 2023 om 23.59 uur. Het doel van dit reglement is het vastleggen van de rechten en plichten van de Organisator en de deelnemer aan het Spel.

ARTIKEL 2: TOEGANKELIJKHEID VAN HET SPEL

Deelname aan het Spel staat open voor iedereen, ongeacht hun woonplaats. Het doel van het Spel is om een ​​winnaar aan te wijzen onder de hieronder beschreven voorwaarden.

ARTIKEL 3: AANVAARDING VAN HET REGLEMENT

Deelname aan het Spel impliceert de aanvaarding door de deelnemer, zonder enig voorbehoud, van dit reglement en de principes van het Spel. Iedere overtreder van één of meerdere artikelen van dit reglement zal de mogelijkheid ontnomen worden om deel te nemen aan het gekozen Spel. van de prijs die hij mogelijk had kunnen winnen. De prijs wordt niet aan hem toegekend. De winnaar moet aanvaarden dat zijn of haar identiteit openbaar wordt gemaakt, zonder enige schadevergoeding te kunnen eisen of zich daartegen te kunnen verzetten. Dit reglement is beschikbaar op het Instagram-account waarop het spel wordt aangekondigd via de link: https://www.instagram.com/nature_et_residence_loisirs/

ARTIKEL 4: VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Deelname aan het Spel staat open voor iedere natuurlijke persoon, meerderjarig en met volledige rechtsbevoegdheid. Personeelsleden van het bedrijf die hebben meegewerkt aan de organisatie, de promotie en/of de voltooiing ervan, evenals hun familieleden (echtgenoot, nakomelingen in opgaande lijn, nakomelingen, broers en zussen) kunnen niet aan deze operatie deelnemen.

ARTIKEL 5: PRINCIPES EN SPELVOORWAARDEN

ARTIKEL 5.1: Principes

Tijdens de duur van het Spel wordt deelgenomen via de volgende Instagram-accounts “@nature_et_residence_loisirs” en “@les_jardins_du_morbihan”. Elke inschrijving per telefoon, post of e-mail kan dus niet in aanmerking worden genomen. Deelname aan het Spel impliceert uiteraard een verantwoordelijke en waardige houding, die een absoluut respect voor de andere spelers en de regels impliceert. De deelnemer verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de titel van zijn pseudoniem of van het ingediende voorstel op geen enkele wijze de rechten van derden schendt, onwettig is, noch racistisch, noch antisemitisch, noch xenofoob, noch lasterlijk, noch aanstootgevend voor de goede zeden. , en vormt geen bedreiging voor derden.

ARTIKEL 5.2: Modaliteit van het spel

Het spel is in twee fasen opgebouwd.

Stap 1: om deel te nemen aan de trekking moet de deelnemer de Instagram-accounts van “@nature_et_residence_loisirs” en “@les_jardins_du_morbihan” volgen.

Stap 2: De deelnemer moet het op het account gepubliceerde bericht cumulatief liken en erop reageren door de perso(o)n(en) te “taggen” met wie hij of zij wil reizen.

De Deelnemer wordt op de lotingslijst geplaatst.

De deelnemer kan zijn winkansen vergroten door vanaf zijn initiële registratie meerdere keren op het bericht te reageren, op voorwaarde dat hij opnieuw op het bericht reageert en per reactie een andere persoon identificeert: een aanvullende reactie met een andere tag wordt beschouwd als een nieuwe deelname. Elke Deelnemer kan deelnemen zonder deelnamelimiet, op voorwaarde dat de Deelnemer de voorwaarden van de Wedstrijd respecteert. Uit de trekking zal er een winnaar komen. Door deelname aan het Spel aanvaardt de Deelnemer de spelregels.

De inschrijving sluit op zondag 10 december 2023 om 23:59 uur. Alleen de tijd van het IT-systeem van het organiserende bedrijf is authentiek.

Het organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor om de contactgegevens en authenticiteit van de winnaar te verifiëren. Elke vervalsing heeft de uitschakeling van de Deelnemer en/of winnaar tot gevolg.

De trekking wordt georganiseerd met behulp van een computerapplicatie voor willekeurige selectie en vindt plaats op maandag 11 december om 11.00 uur. De winnaar moet aan alle voorwaarden van het spel hebben voldaan om winnaar te zijn. Indien dit tijdens de eerste trekking niet het geval is, geeft het Organiserende Bedrijf zichzelf het recht de trekking te herstarten totdat de Deelnemer aan alle criteria voldoet. Het resultaat wordt dezelfde dag gepubliceerd op de Instagram-accounts van “@nature_et_residence_loisirs” en “@les_jardins_du_morbihan” met vermelding van het winnende account.

De winnaar zal door het Organiserende Bedrijf via een privé-Instagram-bericht worden gecontacteerd en zal worden gevraagd om binnen 7 dagen na de datum van aanduiding van de winnaar zijn naam, voornaam, geboortedatum, e-mailadres en postadres door te geven. geacht hun prijs te hebben verbeurd en er zal geen nieuwe winnaar worden aangewezen voor deze prijs.

In het geval dat de winnaar weigert zijn prijs in ontvangst te nemen, moet hij het Organiserende Bedrijf hiervan per e-mail op de hoogte stellen. Er worden geen klachten aanvaard en in geen geval zal de gelijkwaardige waarde van het contante geschenk worden geëist.

ARTIKEL 6: PERSONEEL

Het organiserende bedrijf is van plan de winnaar het volgende te belonen:

een verblijf van een week voor 5 personen in een lodgetent of stacaravan op Camping Les Jardins du Morbihan (5 rue Kersimon – 56250 Monterblanc) in Bretagne, geldig van 04/01/2024 tot 31/10/2024, onder voorbehoud van beschikbaarheid en met uitzondering van juli en augustus.

De prijs die op het spel staat, betreft uitsluitend accommodatie. Kosten met betrekking tot reiskosten naar de bestemming, cateringkosten, transferkosten etc. zijn voor rekening van de winnaar.

Om zijn verblijf te reserveren, moet de winnaar contact opnemen met het bedrijf via e-mail lesjardinsdumorbihan@natureetresidenceloisirs.com of per telefoon op 02 97 44 66 06.

Elke prijs is op naam, niet verhandelbaar en kan niet worden toegewezen of overgedragen aan een of meer derde partijen. Ze kunnen geen aanleiding geven tot enig geschil, noch tot de teruggave van de tegenwaarde ervan in contanten, noch tot ruil of vervanging.

De winnaar geeft het Organiserende Bedrijf toestemming om zijn of haar voor- en achternaam te gebruiken in elk reclame- en promotioneel evenement, zonder dat dit gebruik aanleiding geeft tot enige andere rechten of vergoeding dan de gewonnen prijs. Als de contactgegevens van de winnaar onbruikbaar zijn, in het bijzonder onleesbaar, onvolledig, onjuist, vervalst of niet voldoen aan de deelnamevoorwaarden van dit reglement, verliest deze laatste het voordeel van zijn prijs. Het Organiserende Bedrijf wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor eventuele incidenten of schade van welke aard dan ook die kunnen voortvloeien uit het genot van de toegekende prijs en/of het gebruik ervan, hetgeen de winnaar uitdrukkelijk erkent.

ARTIKEL 7: VRIJ VAN DEELNAME

Er zal geen enkele financiële compensatie, noch onkosten in welke vorm dan ook, van de deelnemers worden gevorderd als gevolg van hun deelname.

ARTIKEL 8: RECHTEN OP UW PERSOONSGEGEVENS

In overeenstemming met de wet “Informatique et Libertés” heeft u recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U kunt dit recht uitoefenen door een brief te sturen naar: Nature et Résidence Loisirs, 34b route de Pitoys, 64600 Anglet.

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID

Het Organiserende Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld als het in geval van overmacht dit spel zou moeten annuleren, inkorten, verlengen, uitstellen of de voorwaarden zou wijzigen; daarvoor kan het Organiserende Bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld. Zij behoudt zich in alle gevallen het recht voor om de deelnameperiode te verlengen.

Deze wijzigingen zullen echter onderworpen zijn aan voorafgaande informatie via alle passende middelen. In het bijzonder wijst het Organiserende Bedrijf alle verantwoordelijkheid af in geval van onbeschikbaarheid van de Instagram-site tijdens de duur van het Spel of in geval van vernietiging van door de Deelnemers verstrekte informatie vanwege externe oorzaken.

ARTIKEL 10: BEWIJSVERDRAG

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de gegevens in de informatiesystemen van de Organisator bewijskracht hebben, behoudens kennelijke fouten, met betrekking tot de verbindingselementen en de informatie die voortvloeit uit de trekking met betrekking tot het Spel.

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT-GESCHILLEN

Deze regelgeving is onderworpen aan het Franse recht.

Elk geschil met betrekking tot het Spel moet op schriftelijk verzoek worden ingediend op het volgende adres: Nature et Résidence Loisirs – 34b route de Pitoys, 64600 Anglet – uiterlijk tien dagen na de deadline voor deelname aan het Spel. In geval van aanhoudende onenigheid bij toepassing van deze regelgeving zal het geschil worden onderworpen aan de soevereine beoordeling van het Hooggerechtshof van Parijs.